Subsidies en fiscale regelingen

De hoogte van de subsidie verschilt per regeling maar ligt gemiddeld tussen de 10 en 50% van de subsidiabele kosten. Hierbij heeft elke subsidieregeling zijn eigen definitie van het begrip “subsidiabele kosten.

Subsidieregelingen

Er zijn ruim tweeduizend verschillende subsidieregelingen waar particulieren en het bedrijfsleven een beroep op kunnen doen. Deze subsidieregelingen zijn vrijwel continu onderhevig aan wijzigingen. Regelingen komen en gaan of wijzigen frequent. De Europese Unie, de Rijksoverheid, de lagere overheden, zullen in de regel de belangrijkste subsidiebronnen voor u zijn.   
Ondanks de beperkte samenhang tussen de subsidieregelingen zijn er een aantal bedrijfsactiviteiten te noemen die structureel een goede kans maken om voor subsidie in aanmerking te komen. Hieronder vallen ook energiebesparende maatregelen en maatregelen gericht op milieuverbetering.

Hieronder een overzicht van subsidies en fiscale voordelen.

Subsidies voor bedrijven

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2019.

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk in de Energielijst omschreven investeringen. De omschrijving staat met een specifieke code op de Energielijst 2019. U kunt ook aftrek krijgen voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Ze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen. Deze meldt u met een generieke code.

Als u EIA wilt aanvragen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat uw energiezuinige investering past onder een code op de energielijst.
Het aanvragen van de Energie-investeringsaftrek doet u via mijn.rvo.nl. U vindt daar meer informatie over het aanvraagproces. Houd ook rekening met het volgende:
Er gelden voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) meldingstermijnen.
Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (eH) met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

VAMIL en MIA

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

MIA en Vamil zijn regelingen van de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. De RVO.nl en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt het ministerie bij de samenstelling van de Milieulijst en verzorgt ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst beslist over uw belastingaangifte en daarmee over de toepassing van MIA/Vamil.

Het budget voor 2019 voor MIA is € 114 miljoen. Voor Vamil is dit jaar € 25 miljoen beschikbaar.

Een van de voorwaarden is dat het bedrijfsmiddel waarin u investeert op de Milieulijst staat en voldoet aan daarin gestelde eisen. Voor een investering in 2019 geldt de Milieulijst 2019.
Voor alle overige voorwaarden kijkt u op rvo.nl

Ook bij de aanschaf van laadstations en/of elektrische auto’s kunt u aanspraak maken op de MIA. Hiermee kunt u tot 36% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. Bij de investeringskosten voor het laadstation mogen ook de installatiekosten worden meegenomen. Om voor de MIA-regeling in aanmerking te komen geldt een minimale investeringswaarde van €2.500,- (MIA regeling geldt niet voor diesels).

Naast de MIA is op het laadstation ook de VAMIL van toepassing. Dit geeft u de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer en hoe snel u de investering voor het laadstation afschrijft. Met deze regeling kunt u ervoor kiezen de investering tot 75% af te schrijven in het eerste jaar. Hiermee verlaagt u uw fiscale winst en betaalt u minder belasting.

SDE + 2019 subsidieregeling

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen.
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

De SDE+ 2019 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaar 2019 is geopend van 12 maart tot met 4 april 2019 en heeft een budget van € 5 miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. Minister Wiebes is van plan om eenzelfde budget beschikbaar te stellen. Vóór juli 2019 neemt hij hierover een definitief besluit.

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2 -reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren.

 

 

Subsidies voor particulieren

ISDE subsidie 2019

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. Het beschikbare budget voor 2019 bedraagt € 100 miljoen

De ISDE is een meerjarige regeling die opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2019 kunt u subsidie aanvragen van 2 januari 2019 09:00 tot en met 31 december 2019 17:00 uur.

De ISDE-regeling is voor:
- particulieren;
- buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
- zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
- zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
- gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Voor particulieren en zakelijke gebruikers gelden verschillende voorwaarden. Kijk hiervoor op de website van het RVO. Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE zijn specifieke technische eisen gesteld. Ook hierover vindt u meer informatie op de website van het RVO.

Belastingvoordeel aanschaf zonnepanelen

De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom aan het net leveren tegenwoordig als ondernemers. Dat zowel belastingvoordeel als belastingnadeel op.
Voordeel omdat je als ondernemer de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de panelen terug kunt krijgen. Nadeel omdat er vervolgens btw wordt geheven over de opbrengsten uit de teruggeleverde stroom. Voor dit laatste kan echter ontheffing aangevraagd worden. Er hoeft dan niets betaald te worden zolang er jaarlijks niet meer dan €1345 aan btw afgedragen wordt voor de teruggeleverde stroom. Nagenoeg elke particulier met zonnepanelen blijft ruim onder deze grens.

De regeling geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, dus iedereen die zijn zonnepanelen vanaf die datum heeft aangeschaft kan de btw terugvragen. Ook als er eerder subsidie is verleend voor de aanschaf van de zonnepanelen. Het is niet verplicht om aan te melden bij de Belastingdienst. In dat geval kan de BTW ook niet teruggevraagd worden.
Particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft, ook als het in 2013 of eerder was, kunnen alsnog btw over hun aanschaf terugvragen. De factuur met het btw-bedrag moet dan wel overlegd kunnen worden.

De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Wordt het verzoek later dan de zes-maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.